GPDR a ochrana osobných údajov – kompletné znenie

IOOÚ Komplexné informácie

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU J&M Insurance, s.r.o.

Divízia J&M Insurance

(KOMPLEXNÉ INFORMÁCIE)

Bezpečnosť spracúvania a ochrana osobných údajov našich klientov (klienti a potenciálni klienti) je pre spoločnosť J&M Insurance s.r.o., sídlo: Dunajská 8, 811 08 Bratislava – Staré mesto, IČO: 53 222 318 (v texte ďalej ako „J&M Insurance“) nielen povinnosťou vyplývajúcou z príslušných právnych predpisov, ale aj jednou z priorít podnikateľskej činnosti pri vykonávaní finančného sprostredkovania a súvisiacich aktivitách. Preto by sme Vás radi informovali o dôležitých otázkach týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou J&M Insurance, a to najmä v súvislosti s uplatňovaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v texte ako „GDPR“).

Tento dokument vytvorila spoločnosť J&M Insurance prehľadných otázok a prislúchajúcich odpovedí tak, aby bol pre Vás čo najviac prehľadný a praktický. V prípade, ak by Vám bolo po prečítaní tohto dokumentu niečo nejasné, neboli by ste si istí niektorou z otázok, resp. odpovedí a chceli by ste viac informácií, neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom elektronickej pošty na adrese mikus@poistenievyhodne.sk  alebo písomne na adrese spoločnosti J&M Insurance, Dunajská 8, 81108 Bratislava – Staré mesto. Obálku označte nápisom “Do rúk osoby zodpovednej za OOÚ”.

V prípade Vášho záujmu o prehľadnú a stručnú verziu informácií tu obsiahnutých si ich môžete pozrieť na webovom sídle spoločnosti J&M Insurance.

Otázky

 1. Čo je spracúvanie osobných údajov a aké základné pojmy ochrana osobných údajov zahŕňa?
 2. Kto sme alebo kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?
 3. Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?
 4. Aké osobné údaje spracúva spoločnosť J&M Insurance?
 5. Odkiaľ a na základe akej požiadavky získavame vaše osobné údaje?
 6. Na základe akých právnych základov spracúvame vaše osobné údaje?
 7. Aká je doba spracúvania vašich osobných údajov?
 8. Aké práva máte v súvislosti s ochranou a spracúvaním vašich osobných údajov?
 9. Kedy a ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov?
 10. Komu poskytujeme vaše osobné údaje?
 11. Kde sa môžete obrátiť s uplatnením vašich práv a ako?
 12. Aké sú najdôležitejšie právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov?
 13. Aké sú naše bezpečnostné opatrenia?

1. Čo je spracúvanie osobných údajov a aké základné pojmy ochrana osobných údajov zahŕňa?

Spracúvanie osobných údajov (ďalej ako SOÚ) je akékoľvek nakladanie s Vašimi osobnými údajmi akýmkoľvek spôsobom. Ide tak o jednu alebo viaceré operácie s osobnými údajmi, ktoré zahŕňa aktivity ako napr. získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia. O SOÚ pôjde bez ohľadu na to, či sa tieto operácie vykonávajú automatizovanými prostriedkami (napr. na počítači, v rôznych katalogizovaných evidenciách a pod.) alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Ďalšími základnými pojmami ochrany osobných údajov sú:

Osobné údaje (ďalej ako OÚ): Ide o akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Ide teda o akékoľvek informácie o Vás, na základe ktorých ste boli už identifikovaný alebo je možné Vás identifikovať.

Dotknutá osoba (ďalej ako DO): Ide o osobu, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, teda Vy, ak ide o Vaše osobné údaje.

Prevádzkovateľ: Ide o každú osobu, ktorá sama alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a zároveň osobné údaje spracúva vo vlastnom mene. Prevádzkovateľ je teda ten, kto inicioval spracúvanie Vašich osobných údajov s určitým zámerom (účelom), ktorý si určil a spracúvanie riadi. Vo vzťahu k Vám je teda prevádzkovateľom spoločnosť J&M Insurance.

Sprostredkovateľ: Ide o každú osobu, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Rozdiel oproti prevádzkovateľovi spočíva v tom, že sprostredkovateľ nemá vlastný zámer (účel), prečo by spracúval Vaše osobné údaje. Robí tak iba na základe poverenia a pokynov prevádzkovateľa a v jeho mene. Môže ísť napríklad o spoločnosti, ktoré naša spoločnosť J&M Insurance využíva na pomoc pri rôznych službách.

Príjemca: Ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu, orgán verejnej moci, agentúru alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú. Pôjde tak o všetky osoby, ktorým naša spoločnosť J&M Insurance ako prevádzkovateľ, poskytne Vaše osobné údaje (z rôznych dôvodov – k tomu viď bližšie odpoveď na otázku č. 11).

Účel: Ide o dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ (spoločnosť J&M Insurance.) spracúva osobné údaje.

Profilovanie: Ide o akúkoľvek formu automatizovaného spracúvania osobných údajov (najmä využitím rôznych technológií bez ľudského zásahu), ktorá používa osobné údaje na vyhodnotenie určitých osobných aspektov (napr. predvídania správania, preferencií a pod.), pokiaľ vedie k právnym účinkom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú alebo ju podobným spôsobom významne ovplyvňujú.

Súhlas dotknutej osoby: Je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného úkonu potvrdí a vyjadrí súhlas so spracúvaním osobných údajov vo vopred vymedzenom rozsahu. Ide teda o Váš súhlas, že prevádzkovateľ môže spracúvať určené osobné údaje v určenom rozsahu.

2. Kto sme alebo kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

V prípade spracúvania Vašich osobných údajov je prevádzkovateľom spoločnosť J&M Insurance s.r.o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 53 222 318, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 147608/B.

Ako prevádzkovateľ nesieme zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracúvanie a plnenie povinností s tým spojených. Voči nám, ako prevádzkovateľovi, si rovnako môžete uplatňovať svoje práva, ktoré sú bližšie popísané v ďalších otázkach.

Spracúvanie Vašich osobných údajov v spoločnosti J&M Insurance monitoruje zodpovedná osoba, ktorá tiež dozerá na dodržiavanie právnych predpisov (najmä GDPR) spoločnosťou J&M Insurance a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom elektronickej pošty na adrese mikus@poistenievyhodne.sk

3. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Spoločnosť J&M Insurance môže spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely:

Spoločnosť J&M Insurance spracúva Vaše osobné údaje v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  o finančnom sprostredkovaní“) na účely vykonávania finančného sprostredkovania, na účely identifikácie klienta alebo zástupcu klienta, na účely overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv finančného agenta voči klientom, na účely zdokumentovania činnosti.

V súvislosti s vykonávaní finančného sprostredkovania a uzatváraním zmluvy o poskytnutí finančnej služby nám vznikajú osobitné povinnosti na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu. Ide o osobitné zákonné povinnosti, ktoré musíme vykonať, napr. preveriť Vašu totožnosť, Vaše doklady a pod. Spracúvanie osobných údajov v tejto súvislosti sa tak môže týkať každej osoby, ktorej osobné údaje sú spracúvané tiež podľa predchádzajúceho bodu 1.

Ak je splnená ktorákoľvek podmienka uvedená vyššie – Vaše osobné údaje v dotknutom spracúvame na účel, ktorým je plnenie povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu a kontrola plnenia týchto povinností.

Ak ste udelili spoločnosti J&M Insurance súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely marketingu, ktorý využívame na našu propagáciu a propagáciu našich služieb, aby sme Vás o nich mohli informovať (ako klientov alebo potenciálnych klientov).

Uvedené neznamená, že sa Vaše osobné údaje automaticky vždy spracúvajú na všetky uvedené účely. Bude to vždy závisieť od toho, či boli splnené podmienky tam uvedené (napr. ak ste klientom a pod.). Ak by ste mali akékoľvek pochybnosti o tom, ktoré účely spracúvania sa Vás týkajú, neváhajte sa na nás obrátiť (k tomu viď. bližšie odpoveď na otázku č. 12).

 4. Aké osobné údaje spracúva spoločnosť J&M Insurance?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť J&M Insurance vždy na konkrétne určený účel, a to v rozsahu, ktorý potrebujeme na dosiahnutie výsledku (t. j. naplnenie účelu), pre ktorý ich spracúvame. Nižšie uvádzame rozsah Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame pre konkrétny účel. Dôležité je, že ide o maximálny rozsah, ktorý môže nastať v danom účele, neznamená to však, že aj vo Vašom prípade spracúvame úplne všetky uvedené osobné údaje. J&M Insurance spracúva osobné údaje, ktoré získava od Vás (platí to pre všetky účely okrem ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu, pri ktorom môžeme získavať dáta aj z iných zdrojov), preto platí, že spracúvame vždy osobné údaje, ktoré ste nám sami poskytli alebo umožnili zachytiť (napr. scany dokladov, podpisy alebo zvukový, obrazový a obrazovo-zvukový záznam ).

V prípade nasledovných účelov spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

Ak by ste mali akékoľvek pochybnosti o tom, ktoré Vaše osobné údaje spracúvame, neváhajte sa na nás obrátiť (k tomu viď. bližšie odpoveď na otázku č.12).

5. Odkiaľ a na základe akej požiadavky získavame Vaše osobné údaje?

V tomto prípade získavame Vaše osobné údaje od Vás, ako dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov je v tomto v prípade potrebné na uzavretie zmluvy, ale zároveň ide aj o zákonnú požiadavku. Ak máte záujem na poskytnutí služieb, ako je uvedené vyššie (viď bližšie k otázke č. 3), Vaše osobné údaje je potrebné nám poskytnúť vždy v potrebnom rozsahu, inak by sme Vám tieto služby nemohli poskytovať a teda by sme Vám nemohli umožniť uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom spoločnosti J&M Insurance.

V tomto prípade získavame Vaše osobné údaje od Vás, ako dotknutej osoby, ďalej z verejne dostupných zdrojov, z monitorovania obchodného vzťahu a od našich partnerov, ktorí s Vami prichádzajú do kontaktu. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zákonnou požiadavkou, ktorú musíte splniť, ak chcete využívať služby, ktoré poskytuje spoločnosť J&M Insurance.

V tomto prípade, získavame Vaše osobné údaje od Vás, ako dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade výlučne dobrovoľné a je výlučne na Vašom slobodnom rozhodnutí,. Ak nám ich neposkytnete, nebudeme Vás môcť aktívne informovať o našej spoločnosti J&M Insurance

6. Na základe akých právnych základov spracúvame Vaše osobné údaje?

Všeobecne záväzné právne predpisy neupravujú len naše oprávnenie spracúvať osobné údaje, ale aj povinnosť Dotknutých osôb poskytnúť svoje osobné údaje. Napríklad ak klient pri uzatváraní obchodného vzťahu odmietne spoločnosti predložiť občiansky preukaz alebo neumožní spoločnosti vyhotoviť si z neho kópiu, spoločnosť „J&M Insurance“ je povinná s takýmto klientom odmietnuť uzatvorenie obchodu alebo obchodného vzťahu.

7. Aká je doba spracúvania Vašich osobných údajov?

Dobu spracúvania určujeme tak, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali v nevyhnutne potrebnom čase, ktorý je:

Niekedy sa táto doba nedá presne určiť konkrétnym termínom, keďže závisí od iných skutočností, pre tieto prípady Vám uvádzame spôsob jej určenia.

Po uplynutí príslušných dôb ukončíme spracúvanie Vašich osobných údajov pre príslušný účel a tieto vymažeme a riadne zlikvidujeme.

8. Aké práva máte v súvislosti s ochranou a spracúvaním Vašich osobných údajov?

Dôležitým prvkom ochrany osobných údajov sú Vaše práva, ako dotknutej osoby, ktoré si môžete uplatniť voči spoločnosti J&M Insurance  ako prevádzkovateľovi, pričom ide najmä o tieto práva:

Právo na informácie znamená Vašu možnosť, ako dotknutej osoby, zistiť už pred, resp. pri získavaní Vašich osobných údajov, ako bude spoločnosť J&M Insurance spracúvať Vaše osobné údaje, ako aj určené podmienky tohto spracúvania. Jeho obsahom je napríklad právo na informácie o totožnosti a kontaktných údajoch prevádzkovateľa a jeho zodpovednej osoby, účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, oprávnených záujmoch, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov (ak existujú), doby ich uchovávania, výpočtu práv, ktoré máte, možnosti obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo informácie, či pri spracúvaní Vašich osobných údajov dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu alebo cezhraničnému prenosu a pod. spoločnosť J&M Insurance je povinná splniť si tieto povinnosti pri získavaní Vašich osobných údajov, ak sa získavajú od Vás (dotknutej osoby), v iných prípadoch v primeranej lehote, najneskôr však do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, resp. najneskôr do prvého kontaktu s dotknutou osobou, ak sa majú osobné údaje použiť na komunikáciu.

Ak by mala spoločnosť J&M Insurance v úmysle ďalej spracúvať Vaše osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne Vám pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie.

Právo na prístup zahŕňa nasledovné tri čiastkové práva Vás, ako dotknutej osoby:

 1. právo získať od spoločnosti J&M Insurance potvrdenie o tom, či spoločnosť J&M Insurance spracúva Vaše osobné údaje a ak áno,
 2. právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, teda spoločnosť J&M Insurance Vám poskytne kópiu Vašich osobných údajov (ako dotknutej osoby), ktoré spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže spoločnosť J&M Insurance účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Žiadosť môžete podať akýmkoľvek spôsobom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe. Môžete však požiadať o iný spôsob sprístupnenia.
 3. právo na súvisiace informácie, ktoré zahŕňa najmä:
  • právo na informáciu o účeloch spracúvania,
  • právo na informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov,
  • právo na informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä informácia o príjemcoch v tretích krajinách alebo v rámci medzinárodných organizácií,
  • právo na informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, a v prípade, ak to nie je možné, aspoň kritéria na jej určenie,
  • právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a právo namietať proti takémuto spracúvaniu,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
  • právo na akékoľvek dostupné informácie o zdroji osobných údajov, z ktorého sa osobné údaje získali, ak sa nezískali od dotknutej osoby,
  • v prípade automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania (podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR) – právo na zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu,
  • ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách (podľa článku 46 GDPR) týkajúcich sa prenosu.

V prípade, ak sú Vaše osobné údaje, ktoré spracúva spoločnosť J&M Insurance neaktuálne, nesprávne alebo neúplné, máte právo na ich opravu alebo doplnenie, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tom dozvieme. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Spoločnosť J&M Insurance je povinná Vaše osobné údaje vymazať, ak je splnený niektorý z dôvodov:

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Ak sú na to splnené podmienky (viď nižšie), spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzíme. Ak sa spracúvanie obmedzí, takéto osobné údaje sa okrem ich uchovávania, spracúvajú výlučne:

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, budeme ako prevádzkovateľ informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

Máte právo, ako dotknutá osoba kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov:

 1. Z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, a to v nasledovných prípadoch spracúvania, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na nižšie uvedených ustanoveniach GDPR:
  • v prípade spracúvania, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR) alebo
  • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
  • Dôsledky: V prípade namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 2. Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
 3. V súvislosti s poskytovaním služieb poskytovaných na diaľku prostredníctvom spojenia elektronickými zariadeniami môžete, ako dotknutá osoba, uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 4. Z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely (podľa článku 89 ods. 1 GDPR), s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodu verejného záujmu.

Dotknutá osoba má právo:

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, avšak nesmie to mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

V prípade akýchkoľvek pochybností s dodržiavaním povinností pri spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou J&M Insurance máte právo podať sťažnosť vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220.

9. Kedy a ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ak ste našej spoločnosti J&M Insurance udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov je založený na báze slobodného rozhodnutia a dobrovoľnosti, preto ak už nesúhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov spoločnosťou J&M Insurance na základe Vášho súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Spoločnosť J&M Insurance takéto osobné údaje vyhľadá a vymaže, a teda prestane spracúvať. Odvolanie súhlasu môžete vykonať zaslaním elektronickej žiadosti o odvolanie súhlasu zodpovednej osobe za ochranu osobných údajov spoločnosti J&M Insurance, kontaktné údaje mikus@poistenievyhodne.sk

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že hoci spoločnosť J&M Insurance ukončí spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa zakladá na Vašom súhlase a tieto osobné údaje riadne zlikviduje, nemusí to vždy znamenať, že už spoločnosť J&M Insurance nebude spracúvať žiadne Vaše osobné údaje v žiadnom rozsahu. Dôvodom je to, že môže napríklad existovať iný účel spracúvania Vašich osobných údajov, ktorý sa zakladá na inom právnom dôvode než na Vašom súhlase, napr. na zmluve, ktorá medzi nami existuje alebo našej zákonnej povinnosti.

Ak teda odvoláte svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov bude to znamenať nasledovné:

K existujúcim účelom – viď bližšie otázka č. 3.

10. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté len tým tretím osobám, resp. príjemcom, o ktorých to určuje GDPR, ZOOÚ, iný všeobecne záväzný právny predpis, priamo vykonateľný právne záväzný akt EÚ alebo medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná a iným oprávneným subjektom vyplývajúcim z legislatívy SR.

Vaše osobné údaje poskytuje spoločnosť J&M Insurance aj nasledovným kategóriám príjemcov:

Vaše osobné údaje spracúvame/ukladáme v:

11. Kde sa môžete obrátiť s uplatnením Vašich práv a ako?

So svojimi otázkami, žiadosťami alebo uplatnením svojich práv, ako dotknutej osoby, sa môžete obrátiť na spoločnosť J&M Insurance alebo jej zodpovednú osobu, a to na kontaktné údaje uvedené vyššie.

Svoju sťažnosť alebo podnet môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (viď odpoveď č. 8).

12. Aké sú najdôležitejšie právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov?

Európsky rámec

Národná legislatíva

13. Bezpečnostné opatrenia

Za účelom ochrany osobných údajov spoločnosť J&M Insurance implementuje bezpečnostné opatrenia. Tieto opatrenia sú rovnako aplikované na procesy zberu informácií, ich ukladania, spracúvania a likvidácie a zameriavajú sa na ochranu osobných údajov klientov pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Bezpečnosť osobných údajov je zabezpečená prijatými technickými, organizačnými a personálnymi opatreniami, ktoré zodpovedajú spôsobu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané s použitím manuálnych prostriedkov spracúvania údajov v rámci informačných systémov a sú zabezpečené a chránené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť J&M Insurance má implementované bezpečnostné opatrenia v súlade s dobrou praxou v oblasti informačnej bezpečnosti (napr. Riadenie prístupových práv, zálohovanie dát, bezpečnostné pravidlá pre koncových používateľov atď.). Organizácie nie je povinná dokumentovať tieto opatrenia na základe výnimky podľa čl. 30 ods. 5 GDPR.

Spoločnosť J&M Insurance uchováva a chráni osobné údaje členov po dobu uvedenú v kapitole platnými právnymi predpismi. Osobné údaje, na ktoré už vypršalo oprávnenie ich spracúvať a uchovávať, sú vymazávané v lehote uvedenej v podkapitole Retenčných dôb a spôsobov ich určenia.

Získané alebo spracúvané osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu osobných údajov do členských štátov Európskej únie, a tiež do štátov, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany, a to v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
SPOLOČNOSŤOU J&M Insurance, s.r.o.


(PREHĽAD)

Spoločnosť J&M Insurance, s.r.o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava – Staré mesto,, IČO: 53222318 (v texte ďalej ako J&M Insurance) by Vás rada informovala o dôležitých otázkach týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou J&M Insurance a to najmä v súvislosti s uplatňovaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov):

V prípade Vášho záujmu o komplexné informácie k spracúvaniu Vašich osobných údajov, môžete si ich pozrieť na webovom sídle spoločnosti J&M Insurance:

Prevádzkovateľom je spoločnosť J&M Insurance s.r.o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 53 222 318, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 147608/B.

Spoločnosť J&M Insurance môže spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely:

Finančné sprostredkovanie:

Spoločnosť J&M Insurance spracúva Vaše osobné údaje v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“) na účely vykonávania finančného sprostredkovania, na účely identifikácie klienta alebo zástupcu klienta, na účely overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv finančného agenta voči klientom, na účely zdokumentovania činnosti, na účely vykonávania dohľadu, na účely výmeny informácií týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi samostatným finančným agentom a jeho podriadeným finančným agentom, pre ktorého vykonáva sprostredkovateľskú činnosť a na plnenie úloh a povinností finančného agenta.

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu: 

Plnenie povinností a kontrola plnenia týchto povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu.

Marketing: 

Propagácia spoločnosti J&M Insurance jej služieb a ňou poskytovaných produktov, ak nejde o činnosti finančného sprostredkovania vykonávané spoločnosťou J&M Insurance v zmysle § 2. ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní.

V prípade nasledovných účelov spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

Finančné sprostredkovanie: meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie; osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti a ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na účel finančného sprostredkovania, osobitne na účel zisťovania a zaznamenávania požiadaviek a potrieb klienta, jeho skúseností a znalostí týkajúcich sa príslušnej finančnej služby a o jeho finančnej situácii, a to s ohľadom na povahu finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania,

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: identifikačné, kontaktné a platobné údaje, kópie dokladov, informácie o účasti v hre, technologické údaje, údaj či ide o politicky exponovanú osobu, sankcionovanú osobu, údaj o konečnom užívateľovi výhod, údaje o obchode/obchodnej transakcii, ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na vymedzený účel,

Marketing: identifikačné a kontaktné údaje, technologické údaje, ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na vymedzený účel.

 1. Odkiaľ a na základe akej požiadavky získame Vaše osobné údaje?

Finančné sprostredkovanie: od dotknutej osoby / zákonná požiadavka,

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: od dotknutej osoby, z verejne dostupných zdrojov, z monitorovania obchodného vzťahu a od našich partnerov / zákonná požiadavka,

Marketing: od dotknutej osoby / poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné / nejde ani o zmluvnú ani o zákonnú požiadavku.

 1. Na základe akých právnych základov spracúvame Vaše osobné údaje?

Finančné sprostredkovanie: plnenie zákonnej povinnosti podľa zákona o finančnom sprostredkovaní,

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: plnenie zákonnej povinnosti,

Marketing: súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 1. Aká je doba uchovávania Vašich osobných údajov?

Finančné sprostredkovanie: 10 rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby,

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: počas poskytovania služby finančného sprostredkovania 5 rokov od začiatku poskytovania služby finančného sprostredkovania alebo vykonania obchodu, pri ktorom bola poskytnutá služba finančného sprostredkovania, resp. aj dlhšie, ak o to požiada osobitný orgán (Finančná spravodajská jednotka),

Marketing: 10 rokov od udelenia súhlasu, najneskôr však do odvolania súhlasu.

 1. Aké práva máte v súvislosti s ochranou a spracúvaním Vašich osobných údajov?

Dôležitým prvkom ochrany osobných údajov sú Vaše práva ako dotknutej osoby, ktoré si môžete uplatniť voči spoločnosti J&M Insurance ako prevádzkovateľovi: právo na informácie pri získavaní osobných údajov, právo na prístup k údajom, právo na opravu, právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať, právo na presnosť údajov, právo podať sťažnosť.

 1. Kedy a ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ak ste našej spoločnosti J&M Insurance udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, tento súhlas je založený na báze slobodného rozhodnutia a dobrovoľnosti, preto ak už nesúhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov spoločnosťou J&M Insurance na základe Vášho súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu môžete vykonať obdobne, ako ste ho udelili, t.j. zaslaním elektronickej žiadosti o odvolanie súhlasu zodpovednej osobe za ochranu osobných údajov spoločnosti J&M Insurance, kontaktný údaj mikus@poistenievyhodne.sk

 1. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje poskytuje spoločnosť J&M Insurance nasledovným kategóriám príjemcov:

Oprávneným osobám: ide o osoby, prostredníctvom ktorých spoločnosť J&M Insurance spracúva Vaše osobné údaje, a to:

 1. Sprostredkovateľom: ide o osoby, prostredníctvom ktorých spoločnosť J&M Insurance zabezpečuje určené činnosti pri svojom podnikaní, teda dodávatelia spoločnosti J&M Insurance
 2. Iným prevádzkovateľom: Finportal, a.s., príslušným finančným inštitúciám
 1. Kde sa môžete obrátiť s uplatnením Vašich práv a ako?

So svojimi otázkami, žiadosťami alebo uplatnením svojich práv, ako dotknutej osoby, sa môžete obrátiť na spoločnosť J&M Insurance alebo jej zodpovednú osobu prostredníctvom elektronickej pošty na adresu mikus@poistenievyhodne.sk alebo písomne na adresu spoločnosti J&M Insurance. Svoju sťažnosť alebo podnet môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Informácie o cookies

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Spoločnosť J&M Insurance využíva na webovej stránke technológie, medzi ktoré patria aj súbory cookies, aby sa Vám daná webová stránka ľahšie využívala a aby sa Vám obsah lepšie prispôsobil na mieru. Cieľom týchto zásad je vysvetliť, čo sú to súbory cookies, aký je ich účel na tejto webovej stránke a akým spôsobom ich môžete regulovať alebo vymazať, ak sa tak rozhodnete vykonať.

ČO SÚ COOKIES?

Webové stránky spoločnosti J&M Insurance rovnako ako väčšina ostatných webových stránok využívajú súbory cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré server pri prehliadaní našej webovej stránky stiahne na Vaše zariadenie (počítač/tablet/telefón). V prípade, ak naše webové sídlo opätovne navštívite prostredníctvom rovnakého zariadenia, vďaka súborom cookies v ňom uložených je naša webová stránka schopná rozpoznať, že ste uvedenú webovú stránku už navštívili a umožní jej čítať informácie, ktoré súbory cookies obsahujú. Vzhľadom k tomu Vám cookies môžu uľahčiť používanie webovej stránky.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu “trvanlivosti“ – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z Vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (tzv. session cookies), iné zostávajú vo Vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (tzv. permanent cookies).

Viac informácií o súboroch cookies nájdete napríklad aj tu: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

PREČO POUŽÍVAME COOKIES?

Súbory cookies nám napomáhajú k tomu, aby naša webová stránka fungovala tak, ako očakávate, zlepšujú rýchlosť a bezpečnosť webovej stránky a keďže cookies nám umožňujú zapamätať si Vaše úkony a preferencie, nepretržite tým pre Vás našu webovú stránku vylepšujú.

AKÉ COOKIES POUŽÍVAME?

vydavateľnázovtrvanlivosťfunkcionalita
Google_ga730 dníGoogle Analytics
Google_gid1 deňGoogle Analytics
Facebookfr90 dníFacebook Pixel
CloudFlare__cfduid365 dníOchrana pred DDoS
J&M Insurancesource1000 dníAffiliate analytika
J&M Insurancemoove_gdpr_popup365 dníNastavenia cookies lišty

AKO COOKIES REGULOVAŤ?

Schválenie cookies je pri používaní našej webovej stránky povinné; ak nechcete, aby sa do Vášho koncového zariadenia ukladali cookies, môžete túto funkciu deaktivovať v systémových nastaveniach svojho prehliadača a súčasne už uložené cookies môžete kedykoľvek zmazať taktiež v systémových nastaveniach svojho prehliadača. Pre bližšie informácie Vám odporúčame prečítať si informácie poskytované výrobcom konkrétneho internetového prehliadača, nakoľko postup regulácie a vymazania súborov cookies sa môže líšiť v závislosti od používaného prehliadača. Ak chcete zistiť, ako tak urobiť na konkrétnom prehliadači, môžete použiť funkciu Pomocník.

Potrebné je však upozorniť na to, že ak nesúhlasíte s využívaním niektorých cookies (najmä technické a funkčné cookies), môžu byť niektoré služby/funkcionality webovej stránky nedostupné alebo nesprávne funkčné.

Keďže informácie získané prostredníctvom cookies nám pomáhajú vylepšovať kvalitu nami poskytovaných služieb a funkcionalitu webových stránok tak, aby Vám čo najviac vyhovovali a poskytovali plný komfort pri ich užívaní, chceme Vás požiadať, aby ste udelili súhlas aj na používanie cookies.