Tieto webové stránky používajú na poskytovanie svojich služieb súbory Cookies. Používaním týchto webových stránok s použitím súborov Cookies súhlasíte. Viac informácií

POISTENIE - VYSVETLENIE POJMOV

Poistenie, hneď prvý pojem na začiatok nášho článku. V tomto odvetví sa stretávame so slovami, ktoré v bežnom živote tak úplne nepoužívame. Preto sme sa rozhodli na úvod nášho blogu vysvetliť pojmy, s ktorými sa môžete stretnúť a možno práve vďaka našim článkom lepšie porozumieť.  

Poďme teda na to ☺

Poistenie:

Poistenie je vzťah medzi dvomi zmluvnými stranami, pri ktorom sa jedna strana zaväzuje v prípade vzniku dohodnutej poistnej udalosti vyplatiť druhej strane poistné plnenie. Pre druhú stranu je cenou za tento záväzok poistné, ktoré je poistník povinný uhrádzať v zmysle dojednaných podmienok. (Poistník a poistený, resp. oprávnená osoba nemusí byť ten istý subjekt). 

Tento pojem je teda definovateľný ako právny vzťah, pri ktorom poisťovateľ (poisťovňa) na seba preberá záväzok, že poistenému, prípadne inej oprávnenej osobe poskytne poistné plnenie ak nastane poistná udalosť vyplývajúca z poistnej zmluvy a v zmysle všeobecných poistných podmienok. 

Poistník:

Poistníkom je osoba, ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu. Môže sa jednať o fyzickú a právnickú osobu, ktorá má povinnosť platiť poisťovni poistné určené v poistnej zmluve. Poistník a poistený nemusí byť tá istá osoba.  

Poistený:

Poisteným je osoba, na ktorú sa poistenie vzťahuje. Poisteným môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má na základe poistnej zmluvy v prípade vzniku poistnej udalosti nárok na poistné plnenie bez ohľadu na to, či poistnú zmluvu uzatvorila sama alebo iná osoba. Poistený môže byť tiež zároveň poistníkom a oprávnenou osobou.  

Oprávnená osoba:

Je osoba, ktorej v prípade úmrtia poisteného pri rizikovom/životnom poistení sú vyplatené peniaze. V prípade že nie je v poistnej zmluve oprávnená osoba uvedená, peniaze idú do dedičského konania a tak sa peniaze nemusia dostať k osobe, ku ktorej poistený zamýšľal, najmä ak sa jedná o osobu s ktorou poistený nie je zosobášený, alebo sa jedná o osobu, ktorá nie je v príbuzenskom vzťahu.  

Poisťovateľ:

Poisťovateľom je poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne, ktorá je oprávnená vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky. 

Poisťovňa:

Je právnická osoba, ktorej Národná banka Slovenska udelila povolenie pre vykonávanie poisťovacej činnosti pre životné a neživotné poistenie.  

Poistná zmluva:

Poistná zmluva je písomnou dohodou medzi dvoma zmluvnými stranami, na základe ktorej vzniká poistný vzťah, čím je zabezpečené aj poistné plnenie.  

Poistná doba:

Je čas, na ktorý sa poistná zmluva uzatvára. Napríklad pri cestovnom poistení to môže byť 10 dní a pri životnom poistení 15 rokov.  

Poistné obdobie:

Je časť poistnej doby dohodnutá v poistnej zmluve alebo stanovená právnym predpisom. Pri krátkodobom poistení, napr. pri cestovnom poistení na 4 dni, môže byť poistné obdobie zhodné s poistnou dobou.

V prípade, že poisťovňa vo svojich poistných podmienkach určí poistné obdobie, napr. 1 rok pri PZP, pri zániku poistenia výpoveďou nezáleží na tom, či poistné platíte ročne alebo v štvrťročných splátkach, pretože poistenie môže zaniknúť len výpoveďou doručenou do poisťovne minimálne 6 týždňov pred výročím poistnej zmluvy 

Poistná suma:

Je maximálna výška poistného plnenia dohodnutá v poistnej zmluve. V prípade vzniku poistnej udalosti, vyplatí poisťovňa poistenému dohodnutú poistnú sumu. 

Spoluúčasť:

Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poistený podieľa na škode. Poistenému bude o spoluúčasť krátené poistné plnenie. Spoluúčasť môže byť vyjadrená percentuálnou hodnotou napr. 5%  z výšky škody, pevnou sumou napr. 150 € alebo ich kombináciou napríklad 5% minimálne 150€. Vždy klientom odporúčame  pevnú spoluúčasť.

Poistné a poistné riziko:

Poistné je riziko, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti. Poistné je suma, ktorú platí poistený poisťovateľovi za toto krytie. Povinnosťou poisteného je zaplatiť poistné poisťovni, ktorá na seba preberá záväzok, že v prípade vzniku poistnej udalosti poskytne poistné plnenie. 

Poistná udalosť:

Je vznik povinnosti poisťovateľa nahradiť vzniknutú škodu. Poistnú udalosť možno tiež charakterizovať ako nepriaznivú udalosť, ktorá spôsobila škodu, stratu alebo iný negatívny jav, napríklad: 

·       Nehoda

·       Úraz

·       Choroba

·       Smrť 

Poistné plnenie:

Pri poistnom plnení ide o uspokojenie nárokov poisteného/ poškodeného/ oprávnenej osoby, vyplývajúcich z poistnej zmluvy.  

Online poistenie:

Dnešná doba prináša už aj možnosti uzatvoriť poistenie online. Poistenie je platné úhradou, ktorú môžete realizovať napríklad formou Smart-Bankingu (možnosť pohodlnej úhrady aj cez QR kód). Všetky dokumenty Vám prídu do mailu a v prípade PZP aj vrátane zelenej karty. Možné je tiež online uzatvoriť aj poistenie nehnuteľnosti a domácnosti a tiež havarijné poistenie.

Chcete poradiť?
Chat